1396,یکشنبه 18 تير20:18

خصوصیات زن شایسته جهت انتخاب مردان برای ازدواج از منظر قرآن

2تا کافی نیست: 

 
قرآن ۳ خصوصیت برای زن شایسته معرفی می کند جهت انتخاب مردان برای ازدواج:
1- محصِن باشد: یعنی مانند قلعه ای نفوذ ناپذیر در برابر نامحرم باشد. این حِصن با نگاه عفیف، کلام عفیف، قدم برداشتن عفیف و پوشش کامل ایجاد می شود.
2- غیرَ مُصافِحات باشد: یعنی اهل بگو و بخند و سلام و احوال پرسی گرم و صمیمانه با نامحرم نباشد.
3- و لا مُتَخِذات اَخدان باشد: اهل دوست پسر نباشد.
سوره [مائده آیه ۵]