1396,پنجشنبه 12 مرداد14:30

نظر رهبر انقلاب درباره مراسم های پرخرج عروسی...

2تا کافی نیست: 

[اگر بعضی] مراسم ازدواج را طورى برگزار کنند که قشر عظیمى از مردم احساس کنند دستشان نمیرسد، نمیتوانند، دخترها در خانه بمانند، پسرها نامتأهل بمانند، اینها هم گناه است.

 

این گناهها را باید بفهمیم. ما گناههاى کوچک را مدنظر قرار میدهیم، گناههاى بزرگ را فراموش میکنیم. (رهبرانقلاب   ۸۱/۷/۲۹)